Ο θεσμός της διαμεσολάβησης

Έννοια της διαμεσολάβησης. 1

Το πρόσωπο του διαμεσολαβητή. 2

Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης. 2

Τόπος διεξαγωγής. 2

Χρόνος διεξαγωγής. 2

Δομημένη Διαδικασία. 2

Διάρκεια της διαμεσολάβησης. 2

Δεσμευτικότητα. 2

Εμπιστευτικότητα. 3

Αναστολή της παραγραφής. 3

Κόστος διαμεσολάβησης. 3

Αμοιβή του νομικού παραστάτη (δικηγόρου) κάθε μέρους. 3

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε στην σημερινή ΥΑΣ. 3

Έννοια της διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση ανήκει στους θεσμούς της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, γνωστών στο εξωτερικό ως alternative dispute resolution (ADR). Εάν και στην ίδια οικογένεια ανήκει και διαιτησία, οι δύο διαδικασίες διαφέρουν στα περισσότερα σημεία μεταξύ τους.

Έτσι η διαμεσολάβηση δεν είναι παρά μία οργανωμένη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την παρουσία του ουδέτερου διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν αποφασίζει σε καμία περίπτωση για την επίλυση της διαφοράς.

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας για την διαμεσολάβηση, η τελευταία καθίσταται υποχρεωτική για τα μέρη πριν την προσφυγή τους στην τακτική δικαιοσύνη στα πλαίσια της υποχρεωτική συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) στην οποία σήμερα συμμετέχετε.

Το πρόσωπο του διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής παραμένει ανεξάρτητος και ουδέτερος ως προς τα μέρη της. Διαφέρει από τον δικαστή, επειδή δεν αποφασίζει, απλώς διευκολύνει τα μέρη να στην επικοινωνία και στις διαπραγματεύσεις τους.

Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

Τόπος διεξαγωγής

Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται σε χώρο ουδέτερο ως προς τα μέρη.

Χρόνος διεξαγωγής

Ο χρόνος διεξαγωγής προσαρμόζεται στις ανάγκες των μερών και συμφωνείται από κοινού με βάση την διαθεσιμότητα των μερών, των νομικών παραστατών των μερών και του διαμεσολαβητή.

Δομημένη Διαδικασία

Η διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης παρέχεται η δυνατότητα πέρα από τις διαπραγματεύσεις των μερών παρουσία του διαμεσολαβητή και η δυνατότητα των κατ’ ιδίαν συναντήσεων του διαμεσολαβητή με τα μέρη και τους δικηγόρους τους, ανάλογα με την πορεία που θα λάβει η διαδικασία.

Διάρκεια της διαμεσολάβησης

Το μεγάλο πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης αποτελεί η σύντομη διάρκειά της. Ολοκληρώνεται σε μία μέρα ή ακόμα και σε μερικές ώρες.

Δεσμευτικότητα

Η διαμεσολάβηση είναι νομικά δεσμευτική μόνο εάν τα μέρη συμφωνήσουν και υπογράψουν την συμφωνία διαμεσολάβησης. Η συμφωνία διαμορφώνεται από τα μέρη και είναι εκτελεστή, όπως και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, εφόσον καταβληθούν τα σχετικά παράβολα. Η εμπιστευτικότητα δύναται να διέπει και την ίδια την συμφωνία της διαμεσολάβησης.

Εμπιστευτικότητα

Ο Διαμεσολαβητής δεν γνωστοποιεί πληροφορίες που αντλεί από το ένα μέρος στο άλλο μέρος, χωρίς συγκατάθεση. Επίσης, δεν εξετάζεται ως μάρτυρας σε μελλοντική δίκη ή διαιτησία. Άπαντες οι συμμετέχοντες, δεσμεύονται στο συμφωνητικό υπαγωγής στην διαμεσολάβηση, ότι θα τηρήσουν το απόρρητο όλων των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

Αναστολή της παραγραφής

Η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για την διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) ή η συμφωνία υπαγωγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αναστέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, όπως επίσης και τις δικονομικές προθεσμίες, κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

Κόστος διαμεσολάβησης

Το κόστος της διαμεσολάβησης διαμορφώνεται από το συνδυασμό της αμοιβής του διαμεσολαβητή, των εξόδων του χώρου όπου λαμβάνει χώρα η διαμεσολάβηση και του κόστους για την καταχώρηση τυχόν συμφωνίας στα ειδικά βιβλία των δικαστηρίων, ενώ η αμοιβή συνήθως κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών της διαφοράς.

Αμοιβή του νομικού παραστάτη (δικηγόρου) κάθε μέρους

Παρότι η αμοιβή του δικηγόρου αποτελεί συμφωνία διαπραγμάτευσης του δικηγόρου και του εντολέα του, για την συμμετοχή του νομικού παραστάτη στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση γραμματίου προκαταβολής εισφορών ύψους εξήντα ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, εκατό ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου και εκατόν πενήντα ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε στην σημερινή ΥΑΣ

Α. Γνωριμία των παρισταμένων

Β. Ενημέρωση για την Διαμεσολάβηση

Γ. Ενημέρωση για την ΥΑΣ

Δ. Ουσιαστικό τμήμα ΥΑΣ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής