Ασφαλιστήριο Κατοικίας

Από την συνεχή επαφή με τους πελάτες της εταιρείας και φίλους που ζητάνε τη γνώμη μας, έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία κατανόησης βασικών όρων απλών ασφαλιστήριων συμβολαίων, όπως ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας.

Για τον λόγο αυτό, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε με απλά και κατανοητά λόγια ένα ασφαλιστήριο κατοικίας, ώστε να γίνει ευκολότερα αντιληπτό από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Αν και αυτονόητο για κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στην παρούσα ενότητα, επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποτελεί νομική συμβουλή, ούτε συμβουλή προς σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οπότε αφού διαβάσετε το άρθρο αυτό, σας συστήνουμε να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας.

Ορισμοί

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: Η ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος), προβλεπόμενου από το ασφαλιστήριο, του οποίου η ζημία που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Ασφαλιστή για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης και δύναται να είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) του ασφαλισμένου αντικειμένου ή καθενός των ασφαλισμένων αντικειμένων, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο μισθωτής, ο χρήστης και ο ενυπόθηκος ή ενεχυρούχος δανειστής στο ποσοστό που εκτείνεται η παραπάνω ιδιότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Το πρόσωπο το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την ασφαλιστική σύμβαση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, περιέχει τα στοιχεία αυτής και τον τόπο και χρόνο έκδοσής του, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του Ασφαλιστή.

Πελάτης: Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, χάριν συντομίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ: Η οικονομική σχέση που συνδέει τον πελάτη με το ασφαλισμένο αντικείμενο, δυνάμει της οποίας ο πελάτης θεμελιώνει το δικαίωμα αποζημίωσής του.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: Το ακίνητο που ασφαλίζεται. Τα κινητά αντικείμενα καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση, μόνο εφόσον ευρίσκονται στον τόπο ή στους τόπους που περιγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το αντικείμενο το οποίο περιγράφεται στο ασφαλιστήριο ως ασφαλιζόμενο και δύνανται να είναι τόσο ακίνητα όσο και κινητά αντικείμενα, εφ’ όσον ανήκουν κατά κυριότητα στον πελάτη ή/και στα έχοντα ασφαλιστικό συμφέρον για τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης πρόσωπα.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ: η ολοκληρωμένη κατασκευή με κλειστό και στεγασμένο χώρο. Κατ’ εξαίρεση δύναται να συμπεριληφθούν στην ασφαλιστική κάλυψη βοηθητικοί χώροι, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτής, εφόσον υπάρχει ρητή και αναλυτική σχετική δήλωση στην Αίτηση ασφάλισης και η αξία όλων αυτών έχει συμπεριληφθεί στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια

ΚΙΝΗΤΑ: Συσκευές που βρίσκονται στο σπίτι και αντικείμενα αξίας μέχρι €1.500 μέσα στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις και αντικειμένων που αφορούν σε οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές και Έπιπλα οικιακής χρήσης ή αναλώσιμα ανεξαρτήτως αξίας. Καλύπτει τα ασφαλισμένα αντικείμενα εφόσον ανήκουν κατά κυριότητα μόνο στον πελάτη, ως επίσης, καλύπτει αυτά εάν τα έχει μεν αγοράσει, συμφώνησε όμως με τον πωλητή να παραμένει σ’ αυτόν (τον πωλητή) η κυριότητα αυτών (σύμφωνο επιφυλάξεως κυριότητας από τον πωλητή).

ΖΗΜΙΑ: Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημία που επέρχεται εξαιτίας της επέλευσης (πραγματοποίησης) ασφαλιστικού κινδύνου και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του πελάτη γεγονός. Ο όρος ζημία συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και περιλαμβάνει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και τον ασφαλιστικό τόπο. Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της ασφάλισης έχει ολόκληρη και κάθε ευθύνη για την ακρίβεια των ανωτέρω (παρ. 1-2) δηλώσεων κλπ. αυτού. Η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται με βάση τις δηλώσεις αυτές, η αναφορά όμως σε αυτές στο ασφαλιστήριο δεν αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους του Ασφαλιστή της αλήθειας ή/και ακρίβειας και πληρότητας αυτών, ούτε τεκμήριο (αμάχητο ή μαχητό, ουσιαστικό ή δικονομικό), ούτε καν, πιθανολόγηση ως προς την ακρίβεια κλπ. αυτών. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου / Λήπτη της ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων και περιστατικών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: Το χρηματικό ποσό, μέχρι το οποίο (κατ’ ανώτατο όριο) ευθύνεται ο ασφαλιστής με βάση την παρούσα σύμβαση, συνολικά (για όλη την διάρκεια ασφάλισης), ή κατά περίπτωση (ανά γεγονός), ή /και κατά αντικείμενο ή ομάδα αντικειμένων.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Η υποχρέωση (παροχή) του Ασφαλιστή, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η οποία συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της βλάβης ή της καταστροφής (απώλειας) του ασφαλισμένου αντικειμένου. Το ασφάλισμα συνίσταται καταρχήν σε χρήμα. Ο Ασφαλιστής, όμως, κατά την ελεύθερη κρίση αυτού, δύναται να προβεί στη φυσική αποκατάσταση (in natura) της ζημίας εν όλω ή εν μέρει. Ενεργοποιείται μόνο μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και να προβλέπεται από εν ισχύ διατάξεις νόμου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ: Η ασφάλιση σε αξία καινούργιου δεν ισχύει για αντικείμενα πρακτικώς άχρηστα, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω τεχνολογικής απαξίωσης, ενώ, δεν καλύπτει την ειδική ανακατασκευή αυτών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Η αμοιβή της ασφαλιστικής εταιρείας.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΜΑΡΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ: στην επέτειο ανανέωσης του παρόντος ασφαλιστηρίου και σε κάθε επέτειο εφ’ εξής, η εταιρία θα προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σε αύξηση των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες του ετήσιου πληθωρισμού της Ελλάδας, όπως αυτοί καθορίζονται από την ΕΣΥ.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ: Ο Ασφαλιστής ευθύνεται να αποκαταστήσει την ζημία που προέρχεται από βλάβη ή καταστροφή των ασφαλισμένων αντικειμένων από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός.

ΌΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: ή μη ηθελημένη υπασφάλιση παρέχεται μέχρι το 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου Οικοδομής και ισχύει μόνο για τις ασφαλιζόμενες Οικοδομές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Το δικαίωμα που έχει ο Λήπτης της Ασφάλισης (άρθρο 2, Ν. 2496/1997) να εναντιωθεί: α) εντός 1 μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το εκδοθέν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παρεκκλίνει από τη σχετική αίτηση ασφάλισης ή β) εντός 14 ημερών σε περίπτωση μη παράδοσης από τον Ασφαλιστή των πληροφοριών ή των ασφαλιστικών όρων, όπως αναφέρονται στο Ν.4364/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ: Το δικαίωμα που έχει ο Λήπτης της Ασφάλισης, στις ασφαλίσεις ζημιών με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή ο καταναλωτής στις συμβάσεις από απόσταση, εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης, να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά των όρων αυτού, αποστέλλοντας στην εταιρία συστημένη επιστολή.

Γενικοί όροι

Καλύπτονται ζημιές οι οποίες:

 1. είναι άμεση συνέπεια (και προϊόν) επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου
 2. επέφερε δε ως αναγκαία (αναπόφευκτη) συνέπεια, την βλάβη ή καταστροφή των ασφαλισμένων αντικειμένων
 3. δεν οφείλεται στην φυσική απομείωση των ασφαλισμένων
 4. δημιουργήθηκαν κατά την μετακόμιση ή μετακίνηση ασφαλισμένων αντικειμένων για να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημιά.

Καλύψεις

Πυρκαγιά ορίζεται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα, η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή εγκατέλειψε την εστία της και επεκτείνεται με ίδια δύναμη και η οποία εκδηλώθηκε σε δασώσεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, θάμνους, συστάδες δέντρων ή συνεπεία εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά και πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια ή με σκοπό την ληστεία ή την κλοπή μετά από διάρρηξη ή τις απόπειρες αυτών. Καλύπτεται Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και των ενσωμάτων κινητών πραγμάτων που περιέχονται σ’ αυτά και για τις υλικές ζημιές που θα υποστούν οι τρίτοι και θα οφείλονται άμεσα σε μετάδοση πυρκαγιάς ή και έκρηξης, που εκδηλώνεται και προέρχεται από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα (ακίνητα ή κινητά), εφ’ όσον η πυρκαγιά ή και έκρηξη οφείλεται στην επέλευση καλυπτομένου με το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνου. Καλύπτονται καταστροφές σε μηχανήματα συνέπεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από κεραυνό.

Καπνός: Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν στην ασφαλισμένη Κατοικία από Καπνό (αιθάλη), ο οποίος προέρχεται από τυχαία, ξαφνική και απρόβλεπτη Πυρκαγιά.

Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, πρόσκρουση αεροσκάφους ή οχήματος ή αντικειμένων που πέφτουν εξ’ αυτών.               Καλύπτονται ζημιές ταραχές που προκαλούνται ή οφείλονται σε απεργίες, πολιτικές ταραχές, βανδαλισμός και κακόβουλες ενέργειες.

Ανεμοθύελλα, θύελλα, χαλάζι, ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας, τυφώνας, καταιγίδα, σεισμός, σεισμική ή ηφαιστειακή έκρηξη, τσουνάμι, πλημμύρα, παγετός, χιονοθύελλα, βάρος χιονιού ή πάγου, χιονοστιβάδα, πτώση μετεωρίτη / αστεροειδούς, κατολίσθηση ή μετακίνηση εδάφους ή λασπώδους επιφάνειας.

Καταιγίδα ορίζεται η σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή, η οποία συνοδεύεται από ραγδαία βροχή ή/και χαλάζι, σφοδρούς ανέμους, αστραπές και κεραυνούς, θα αποδεικνύεται δε αποκλειστικά και μόνο με το δελτίο της ΕΜΥ.

Θύελλα ορίζεται ο σφοδρός άνεμος, ο οποίος πνέει με ένταση άνω των 7 μποφόρ.        Στην περίπτωση κάλυψης πρώτων υλών, ημιέτοιμων- έτοιμων εμπορευμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων συναφών αντικειμένων, η παρούσα κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση αυτά να είναι τοποθετημένα κατά τρόπο κατά τον οποίο θα απέχουν από το έδαφος/δάπεδο τουλάχιστον 12 cm.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Αντικείμενα τα οποία θα βρεθούν στο δάπεδο.

Κεραυνός: Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος.           Άμεση πτώση κεραυνού στα ασφαλιζόμενα ή υλικές ζημιές των ασφαλιζομένων αντικειμένων που προξενούνται άμεσα από Καταιγίδα και Θύελλα.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Υπέρβαση ταχύτητας, υπερτάσεις, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμός τόξου και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία των διαταραχών αυτών (περιλαμβανομένου και του κεραυνού) σε μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, πάσης φύσεως εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρας κλπ.).

Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την βίαιη εκτόνωση αερίων ή ατμών. Ανάλογα με την προέλευση αυτών των αερίων ή ατμών, η έκρηξη διακρίνεται σε φυσική και χημική.

Ηχητική έκρηξη: Κύματα πίεσης τα οποία δημιουργούνται από αεροσκάφη και άλλες εναέριες συσκευές που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του ήχου ή με υπερηχητικές ταχύτητες.

Χημική χαρακτηρίζεται η έκρηξη κατά την οποία η αιφνίδια παραγωγή τεραστίων ποσοτήτων αερίων είναι αποτέλεσμα χημικής αντίδρασης (μετατροπή). Φυσική χαρακτηρίζεται η έκρηξη κατά την οποία διαρρηγνύονται τα τοιχώματα κλειστού δοχείου ή χώρου από το γεγονός της υπερβολικής πίεσης του συγκεντρωμένου σ’ αυτό αερίου ή ατμού.

Ίδιες Ζημιές από Έκρηξη του Ιδίου του Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης ή/και του Θερμοσίφωνα ή/και Φιαλών Υγραερίου ή/και Εγκαταστάσεων – Συσκευών Φωταερίου.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δεν καλύπτονται οι ζημιές, οι οποίες προξενούνται στα ίδια τα εκραγέντα μηχανήματα. Δεν εξαιρείται ομοίως ζημιά η που οφείλεται όμως σε καλυπτόμενο κίνδυνο. Αυτανάφλεξη, ζυμώσεις του ασφαλισμένου αντικειμένου, έμφυτο ή ενυπάρχον ελάττωμα. Αν πρόκειται για ελάττωμα οικοδομής, η εξαίρεση ισχύει μόνον, εφ’ όσον ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της ασφάλισης αποδείξει ότι δεν το γνώριζε, ούτε το πληροφορήθηκε ποτέ, μέχρι του χρόνου επέλευσης του κινδύνου.

Η κάλυψη ζημιών λόγω Έκρηξης του ιδίου του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και/ή θερμοσίφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση). Συμφωνείται και δηλούται ότι, η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει και καλύπτει τόσο τον κυκλοφορητή, όσο και τις σωληνώσεις του λεβητοστασίου.

Σεισμός: ηφαιστειακή έκρηξη, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, ή άλλη βίαια φυσική αναταραχή, τυφώνας, λαίλαπα, ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας ή άλλη ατμοσφαιρική ταραχή ή οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων. Κατακάθιση, ράγισμα, συστολή, διόγκωση, διαστολή, κατάρρευση ή διαστολή κτιρίων εάν η ζημιά είναι αποτέλεσμα επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου. Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση, μετατόπιση εδάφους εκτός εάν είναι αποτέλεσμα Πυρκαγιάς, Έκρηξης και Διαρροής Ύδατος από δεξαμενές ή σωληνώσεις.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Εξαιρείται, σε κάθε περίπτωση, η φυσιολογική κατακάθιση ή καθίζηση νέων κατασκευών, το κατακάθισμα ή η μετακίνηση τεχνητού εδάφους, οι ζημιές οι οποίες οφείλονται σε διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών, χειμάρρων ή άλλων υδάτινων όγκων, οι ζημιές οι οποίες είναι αποτέλεσμα αναδιάταξης των τάσεων λόγω κατασκευής ή κατεδάφισης, μετατροπής ή επισκευής υπάρχουσας κατασκευής.

Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Δεξαμενών ή/και Σωληνώσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Ψύξης ή/και Ύδρευσης ή/και Αποχέτευσης μέχρι 30 ετών από την οικοδομική άδεια ή αποδεδειγμένη αντικατάσταση αυτών. Η κάλυψη επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει τις ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις της Οικοδομής, εφόσον ασφαλίζεται η οικοδομή, καθώς και τις δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής σωληνώσεων από τυχαίο γεγονός. Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, συνεπεία Διαρροής ύδατος.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Σε αντικείμενα, από διείσδυση υδάτων κατά την διάρκεια επισκευών, ανακατασκευών και εργασιών συντήρησης της οροφής ή μέσω θυρών ή παραθύρων ή λοιπών ανοιγμάτων, τα οποία έχουν αφεθεί ανοικτά.

Σε εμπορεύματα ευρισκόμενα εντός υπογείου ή /και ημιυπόγειου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της εταιρίας. Σε αντικείμενα τα οποία ευρίσκονται εκτός κλειστού και στεγασμένου χώρου, καθώς και σε αντικείμενα, τα οποία ευρίσκονται σε υπόστεγα και στο ύπαιθρο ή στο έδαφος/ δάπεδο.

Πλημμύρα: Ο κατακλυσμός από θαλάσσια ύδατα, εξαιρουμένης της πλημμύρας συνεπεία δημιουργίας παλιρροϊκού κύματος μετά από σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη (τσουνάμι). Ζημιές που οφείλονται άμεσα στην ρήξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και/ή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης – ψύξης και/ή ύδρευσης και/ή αποχέτευσης της Οικοδομής από τυχαίο και μη εξωγενές (π.χ. δεν καλύπτεται η εξωγενής πλημμύρα) γεγονός.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Η λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων (λίμνες, ποταμοί, χείμαρροι, διώρυγες, φράγματα κλπ.).

Έξοδα άντλησης υδάτων: Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος/ λήπτης της ασφάλισης, για την άντληση υδάτων, συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου με το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνου.

Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων-συντριμμάτων: Καλύπτει και τα Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων και αποκομιδής και/ή μεταφοράς συντριμμάτων των ασφαλιζομένων αντικειμένων που έχουν υποστεί βλάβη για αποκατάσταση της ζημιάς που έχει επέλθει.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων για την καταβολή της αποζημίωσης.

Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός.

Κλοπή: Η κάλυψη ζημιών οικοδομής συνέπεια Διάρρηξης ή απόπειρας Διάρρηξης με σκοπό την Κλοπή. Ο πελάτης οφείλει να καταγγείλει αυτή στην αρμόδια αστυνομική αρχή, να προσκομίσει στην εταιρία αντίγραφο του δελτίου από το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την ανακάλυψη του ή των ενόχων και την ανάκτηση εν όλο ή εν μέρει των αντικειμένων που έχουν κλαπεί, εφόσον έχει μείνει ακατοίκητη για διάστημα μέχρι 3 συνεχόμενων μηνών.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Εξοχική κατοικία ή Ανεξήγητη εξαφάνιση. Στην εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται η ελλειμματική απογραφή, το ανεξήγητο έλλειμμα, το λογιστικό λάθος, η κλοπή ή απόπειρα κλοπής χωρίς διάρρηξη ή η μυστηριώδης εξαφάνιση.

Ζημιές στην Οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την Κλοπή Η κάλυψη των Ζημιών της Οικοδομής μετά από βίαιη είσοδο (Διάρρηξη) με σκοπό την κλοπή.

Πρόσκρουση Οχήματος Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Εάν το όχημα ανήκει ή τελεί υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του πελάτη ή οποιουδήποτε μέλους της οικογενείας του.

Πρόσθετες καλύψεις

Απώλεια ενοικίων: Μόνο εάν το ασφαλιζόμενο ακίνητο, κριθεί ακατάλληλο για κατοίκηση, μετά την επέλευση ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων.

Λύση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης λήγει με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διαρκείας. Τα μέρη διατηρούν δικαίωμα έγγραφης αναίτιας καταγγελίας.

Καταγγελία του πελάτη

Με ισχύ 30 ημερών από την γνωστοποίηση αυτής στον ασφαλιστή. Εάν η καταγγελία της σύμβασης γίνει από τον πελάτη , ο Ασφαλιστής παρακρατεί τα μέχρι τον χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας εκ μέρους του πελάτη, αναλογούντα ασφάλιστρα και σε περίπτωση μη προκαταβολής ασφαλίστρων, ο Ασφαλιστής δικαιούται να απαιτήσει τα μέχρι της καταγγελίας δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Καταγγελία του Ασφαλιστή

Ο Ασφαλιστής όμως, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δέκα πέντε (15) συνεχών ημερών από την γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης προς τον πελάτη ότι μετά την πάροδο 2 εβδομάδων για ασφαλίσεις με διάρκειας μέχρι έτους και μετά την πάροδο ενός μηνός για ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, από την κοινοποίηση της δήλωσης, θα επέλθει λύση της σύμβασης και να παρακρατήσει τα αναλογούντα μέχρι τον χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας ασφάλιστρα. Η πρόταση του Ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή.

Εξαιρέσεις

 1. Αντικείμενα από πολύτιμο ή ημιπολύτιμο μέταλλο, ωρολόγια (τσέπης ή χειρός), πολύτιμους — ημιπολύτιμους λίθους, νομίσματα παντός είδους (αρχαία, μη κυκλοφορούντα κλπ.), μεταλλικά νομίσματα, χαρτονομίσματα, χαρτόσημα, ένσημα, κειμήλια, μετάλλια, χαρτόσημα.
 2. Παραστατικά αξίας έγγραφα (περιλαμβανομένων των συμβάσεων κλπ.), ή τίτλους, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες.
 3. Γραμματόσημα, σχεδιαγράμματα, σχέδια, πρωτότυπα και τύπους (μήτρες, καλούπια), κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα, σπάνια βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, λογιστικά — φορολογικά βιβλία και στοιχεία, κάθε είδους βιβλία και γενικώς έντυπα, όπως περιοδικά και εφημερίδες κειμήλια, μετάλλια, δελτία ή λαχνούς τυχερών παιχνιδιών, κειμήλια, μετάλλια, δελτία ή λαχνοί τυχερών παιχνιδιών και λοιπά συναφή.
 4. Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου – Cyber Risk, ηλεκτρονικά αρχεία, λογισμικό software. Εξωτερικούς φορείς πληροφοριών (δίσκους, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών) ως τους το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής και τους αξίας των περιεχομένων σ’ τους πληροφοριών.
 5. Βενζίνη, πυρίτιδα ή δυναμίτιδα ή άλλες παρόμοιες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, που βρίσκονται στο ασφαλισμένο αντικείμενο.
 6. Βαθμιαία χειροτέρευση, δηλαδή η χημική ή μηχανική διάβρωση, η σκουριά, οι μεταβολές θερμοκρασίας, η υπερθέρμανση, η υγρασία, η ξηρασία, η ζύμωση, η εξάτμιση – εξαέρωση, η συρρίκνωση, η σήψη, η αποσύνθεση, η παραμόρφωση, οι φθορές που οφείλονται σε έντομα, ζωύφια, τρωκτικά και βακτηρίδια, οι μεταβολές στην γεύση, στην οσμή, στο χρώμα, στην υφή ή την τελική μορφή – φινίρισμα.
 7. Εξαίρεση Μεταδοτικών Ασθενειών: εξαιρείται κάθε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, αξίωση, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσης, που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από, είναι συνέπεια, προκύπτει από ή συνδέεται με Μεταδοτική Ασθένεια ή τον φόβο ή την απειλή (είτε είναι πραγματική είτε γίνεται αντιληπτή ως τέτοια), η οποία υπάρχει όταν η μέθοδος μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, μετάδοση μέσω του αέρα, μετάδοση μέσω σωματικού υγρού, μετάδοση από ή προς οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ οργανισμών.
 8. Υλικά πυρηνικών όπλων ή ζημιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους, ιονίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από ραδιενέργεια ή από ραδιενεργά πυρηνικά απόβλητα ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίμου ή ζημιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους.
 9. Αμίαντος: Ζημιά άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή συντελούμενη από ή συσχετιζόμενη με την παρουσία αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα
 10. Πόλεμος (κηρυγμένος ή μη), εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο, ζημιά σαν συνέπεια διαταγής δημόσιας αρχής, καθώς και οποιαδήποτε παρεμφερής εχθροπραξία ή αναταραχή. Εκτόξευση – ρίψη και χρήση εν γένει πυραύλων και βλημάτων
 11. Τρομοκρατική ενέργεια ορίζεται η πράξη η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ των άλλων – τη χρήση δύναμης ή βίας ή /και απειλής χρήσης βίας και εκτελείται από πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ενεργεί είτε οργάνωσης/οργανώσεων ή κυβέρνησης/κυβερνήσεων, για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, κοινωνικούς, εθνικιστικούς ή συναφείς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης άσκησης επιρροής σε κυβέρνηση ή/και του εκφοβισμού του κοινού ή μερίδας του αυτόνομα είτε στο πλαίσιο, κοινού ή/και του επηρεασμού της νόμιμης ή de facto Αρχής.
 12. Κακόβουλες ενέργειες που οφείλονται σε τρομοκρατικές πράξεις.
 13. Βιολογική ή χημική μόλυνση (ως μόλυνση θεωρείται η μόλυνση, η δηλητηρίαση ή η παρεμπόδιση ή ο περιορισμός της χρήσης των ασφαλιζομένων αντικειμένων, σαν συνέπεια χημικών ή βιολογικών ουσιών).
 14. Δεν καλύπτονται τα έξοδα εξαφάνισης, μετακίνησης ή καθαρισμού επιφανειών ιδιοκτησίας τρίτων που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί, καθώς και τα έξοδα αποκατάστασης ζημιών από μόλυνση του περιβάλλοντος, εξαιτίας ενός από τους καλυπτόμενους κινδύνους.
 15. Αεροσκάφη που έχουν προσκληθεί να πλησιάσουν ή διαστημικά σκάφη (περιλαμβάνονται οι δορυφόροι).

Υπολογισμός και καταβολή ασφαλίσματος

Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το ασφαλισμένο αντικείμενο, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ειδικότερα, βάση υπολογισμού και καθορισμού του ασφαλίσματος, αποτελεί:

α) Για οικοδομές γενικώς η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους με καινούργια υλικά, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσεως ή παλαιότητας μείωσης της τρέχουσας κατασκευαστικής τους αξίας.

β) Για κινητά αντικείμενα κοινής χρήσης κάθε είδους (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), η αξία αντικατάστασής τους με καινούργια παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών αλλά ιδίας αποδόσεως, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσεως ή παλαιότητας μείωσης της τρέχουσας πραγματικής τους αξίας. Η κάλυψη των ασφαλιζομένων αντικειμένων παρέχεται: είτε σε πραγματικές (τρέχουσες) αξίες, είτε σε αξία καινούργιου.

Η καταβολή αποζημίωσης σε αξία καινούργιου οφείλεται, όταν η ζημιωθείσα οικοδομή αποδεδειγμένα ανακατασκευασθεί. Σαν αξία καινούργιου νοείται α) η συνήθης, αναγκαία και πραγματική δαπάνη για την αντικατάσταση των καταστραφέντων αντικειμένων με αντίστοιχα καινούργια ή β) αν αυτά έχουν υποστεί μερική ζημιά, η συνήθης, αναγκαία και πραγματική δαπάνη για να επισκευασθούν τα κατεστραμμένα ή βλαφθέντα μέρη αυτών, συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.

Λαμβάνεται η τρέχουσα πραγματική αξία (τιμή) αυτού, κατά τον χρόνο που επήλθε η ζημία και στον τόπο, όπου επήλθε αυτή. Καμία άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως αξία, προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος αντικαταστάσεως του ασφαλισμένου αντικειμένου. Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν, από την κατά τα ανωτέρω αξία, που είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείμενο αμέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία (αν απέμεινε κάποια) αυτού ευθύς μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτή υποστεί μερική ζημιά, η συνήθης, αναγκαία και πραγματική δαπάνη για να ανοικοδομηθούν ή επισκευασθούν τα κατεστραμμένα ή βλαφθέντα μέρη της οικοδομής, συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται να προβαίνει σε προκαταβολές έναντι του ασφαλίσματος. Εν τούτοις, αν κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του πελάτη, δεχθεί ο Ασφαλιστής κατ’ ελευθέρα εκτίμηση και κρίση του, να προβεί σε ορισμένη προκαταβολή, αυτή τελεί πάντοτε και απαραιτήτως υπό (διπλή) επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ασφαλιστή, δηλαδή, τόσον ως προς την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης αυτού για καταβολή ασφαλίσματος, όσον και ως προς την έκτασή του (ποσού ασφαλίσματος).

Ο Ασφαλιστής δεν μπορεί να εναχθεί πριν από την έκδοση του παραπάνω πορίσματος, και την αποδεικνυόμενη κοινοποίησή του στην Εταιρεία. Σε περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο (κατώτερο) της αξίας που εξευρίσκεται με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα καθορίζεται (και περιορίζεται) με βάση τον λόγο (αναλογία) μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και εξευρισκομένης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ασφαλιστικής αξίας. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει στον ασφαλιστή ασφαλισμένα αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά) για να λάβει την αξία αυτών σε χρήμα.

Σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ή καταστροφής βιβλίων θα αποζημιωθεί το κόστος της επανεκτύπωσής τους (κόστος στοιχειοθεσίας, χαρτιού και γενικά αναπαραγωγής) μέχρι την εμπορική τιμή των βιβλίων κατά την ημέρα της ζημιάς (αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων και των περιθωρίων κέρδους όπως αυτά διαμορφώνονται στο εμπόριο).

Αναλογία σε κοινόχρηστους χώρους

Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει την αναλογία της ασφαλιζόμενης Οικοδομής επί των Κοινοκτήτων και Κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό και τη Σύσταση της οριζοντίου ή καθέτου Ιδιοκτησίας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Εάν η επέλευση του κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους, ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους, ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίσματος ή εάν αυξήθηκε η ζημιά, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται κατά το μέρος της αυξήσεως αυτής. Δόλος ή βαριά αμέλεια του πελάτη πράξη απάτης, εκβιασμού, απιστίας, παύση εργασιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πριν από την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, πελάτης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και κατηγορηματικώς (χωρίς υποθέσεις, όρους κτλ.), μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ. κατοικία, ηλικία κλπ., αν είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και έδρα αυτού, το είδος νομικού προσώπου, την νόμιμη εκπροσώπηση κτλ.) και να προσδιορίσει με ακρίβεια και πληρότητα το ασφαλιστικό συμφέρον και τα αντικείμενα αυτού.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο την 12 μεσημβρινή και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. Προϋπόθεση για την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης είναι η καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο η τον λήπτη της ασφάλισης. Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, ο Ασφαλιστής δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εάν, κατά τον χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή συμφέροντα έχουν ασφαλιστεί, ολικώς ή μερικώς, κατά του ίδιου/ων κινδύνου/ων σε περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση), ο πελάτης οφείλουν να γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση στον Ασφαλιστή την ασφάλιση και το ασφαλιστικό ποσό αυτής, δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Εάν, μετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση, που καλύπτει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή συμφέροντα κατά του ιδίου/ων κινδύνου/ων, ολικώς ή μερικώς, ο πελάτης, υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς αναβολή, το γεγονός αυτό στον Ασφαλιστή, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ο Ασφαλιστής τότε, εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο ασφαλιστήριο.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο πελάτης και κάθε άλλο πρόσωπο που έχει δικαιώματα από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση υποχρεούται να δηλώσει κάθε μεταβολή, οποιασδήποτε φύσης, περιεχομένου, έκτασης κλπ. η οποία επέρχεται στο ασφαλισμένο αντικείμενο ή αντικείμενα, ιδίως δε  εκποίηση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισμένου αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή και, γενικώς, κάθε περίπτωση, εξαιτίας της οποίας δεν έχει πλέον ασφαλιστικό συμφέρον ή τη θέση του σε πτώχευση ή σε αντίστοιχο καθεστώς. Σε περίπτωση διαδοχής στην ασφαλιστική σχέση εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, ο Ασφαλιστής και ο πελάτης δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστή η διαδοχή.

ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο πελάτης υποχρεούται να δηλώσει στον Ασφαλιστή μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε φυσική ή πραγματική μεταβολή, από οποιαδήποτε κι αν προέρχεται πηγή ή αιτία και οποιασδήποτε φύσης ή μορφής, που είναι δυνατό ή πιθανό, αντικειμενικώς, να συντελέσει σε επαύξηση ή επίταση του ασφαλισμένου κινδύνου, ιδίως δε (ενδεικτικώς) οικοδομικές ή/και μηχανολογικές μεταβολές στα ασφαλισμένα ακίνητα ή στα γειτονικά αυτών, αλλαγή της χρήσης οποιουδήποτε των ακινήτων αυτών, αλλαγή στο είδος ή στον φορέα των επιχειρήσεων που ασκούνται στα ακίνητα αυτά κλπ. Η ανωτέρω αναγγελία γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, πρέπει δε να είναι λεπτομερής και σαφής. Ο Ασφαλιστής μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης ή σε υπόσχεση τέτοιας πληρωμής ή σε ανάληψη οιασδήποτε σχετικής υποχρέωσης ή σε σχετική προσφορά ή σε αναγνώριση υποχρέωσης κλπ., προς οιονδήποτε υπέστη υλική ζημιά, χωρίς την έγγραφη, σαφή και ειδική συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρίας.

Να ειδοποιεί εγγράφως και αμέσως την ασφαλιστική εταιρία, για κάθε εξώδικη ή δικαστική ενέργεια οιουδήποτε τρίτου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει απαίτηση και να διεξαγάγει κάθε σχετική δίκη με δαπάνη της εταιρίας, εφ’ όσον αυτή δεν επιλέγει να αναλάβει η ίδια την διεξαγωγή της δίκης, επ’ ονόματι του.

Να βοηθά την εταιρία με κάθε νόμιμο και κατάλληλο μέσο κατά την διεξαγωγή τυχόν δίκης.

Ο πελάτης οφείλει επίσης, να συντάξει και παραδώσει στον Ασφαλιστή, έκθεση περιέχουσα λεπτομερή ανάλυση της ζημίας, κατά την αντικειμενική και ειλικρινή εκτίμηση αυτού, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δεσμεύει τον Ασφαλιστή αμέσως και χωρίς καμία αναβολή ή καθυστέρηση ή βραδύτητα, που δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις, πάντως δε το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης του κινδύνου, εγγράφως. Αναγγελία των γεγονότων επέλευσης του κινδύνου επιβάλλεται να κάνει ο πελάτης και προς κάθε αρμόδια για την έρευνα αρχή.

Ο πελάτης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι, η ζημία προήλθε από ασφαλισμένο και μη εξαιρούμενο κίνδυνο και ότι συμμορφώθηκε προς όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται συνασφαλιστής, εάν κατά το χρόνο της ζημιάς η αξία των ασφαλιζομένων Οικοδομών στην παρούσα σύμβαση υπερβαίνει κατά το οριζόμενο ποσοστό, στον Πίνακα Καλύψεων – Ορίων – Απαλλαγών, τις ασφαλιζόμενες αξίες. Εάν το υπερβάλλον είναι ανώτερο του ποσοστού αυτού τότε ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον του ποσοστού αυτού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για Υλικές Ζημιές Οικοδομής.

Να καταβάλει κάθε δυνατή και κατάλληλη προσπάθεια, φροντίδα και επιμέλεια, στον ανώτατο δυνατό βαθμό, ανάλογα με τις περιστάσεις, για να αποτρέψει ή να περιορίσει την ζημιά, ακολουθώντας και τις τυχόν σχετικές οδηγίες του Ασφαλιστή.

Να διατηρεί άθικτα ή/και να συντηρεί και γενικά να φυλάσσει επιμελώς, ανάλογα με τις περιστάσεις και εφόσον δεν παρακωλύσει το έργο της αποτροπής ή της περιστολής της ζημίας, τα διασωθέντα αντικείμενα, ως και τα υπολείμματα αυτών, σε όποια κατάσταση βρίσκονται κατά την επέλευση του κινδύνου, οφείλει δε σχετικά με το σκοπό αυτό, να ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες του Ασφαλιστή.

Ο πελάτης οφείλει επί ποινή εκπτώσεως των δικαιωμάτων του από την ασφαλιστική σύμβαση, να μεριμνά για την ορθή χρήση και/ή εναποθήκευση των ειδών αυτών και ν’ ακολουθεί τις τυχόν υπάρχουσες σχετικές οδηγίες των Αρχών ή/και του Ασφαλιστή.

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση, που ισχύει ήδη κατά την σύναψη του παρόντος ή θα επιβληθεί στο μέλλον, σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο ή τυχόν ανανεωτήρια αυτού, τις αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων, τις πρόσθετες πράξεις αυτού καθώς και σε σχέση με την καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσματος, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο/Λήπτη της ασφάλισης.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

Μετά την επέλευση της ζημίας, το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης μειωμένο κατά το ποσό της αποζημίωσης/ασφαλίσματος που καταβλήθηκε στον πελάτη. Το ασφαλιστήριο, παρά ταύτα, λήγει αυτοδίκαια, χωρίς ο Ασφαλιστής να υποχρεούται στην επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων ή δήλωση προς τον πελάτη, εφόσον: Επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου ή β) αυτή υπερβαίνει το 50% του ασφαλιστικού ποσού.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν ο πελάτης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον Ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Ο πελάτης, υποχρεούται να διαφυλάξει τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στον Ασφαλιστή.

Σε περίπτωση υποκατάστασης του Ασφαλιστή, η παραγραφή των Αξιώσεων του πελάτη κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Για κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση ασφάλισης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε αξίωση ή απαίτηση, η οποία πηγάζει από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο κίνδυνος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής