Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Όροι παροχής νομικών υπηρεσιών – Έκδοση 2-4/3/2021

Εισαγωγή

Η Κριμίζης Γ. & Κ. Δικηγορική Εταιρεία λειτουργεί βάσει του Κώδικα Δικηγόρων και είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία των δικηγορικών εταιρειών του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, ενώ είναι μέλος του συνδέσμου δικηγορικών εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ). Παρέχει νομικές υπηρεσίες στους τομείς του αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, όπως και στο ποινικό, κυρίως στους τομείς του οικονομικού εγκλήματος. Εταίροι στην δικηγορική εταιρεία είναι ο Γιώργος Κριμίζης, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και ο Κωστής Κριμίζης, μέλος των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Νέας Υόρκης.

Κώδικας δεοντολογίας

Η Κριμίζης Γ. & Κ. Δικηγορική Εταιρεία τηρεί τους εξής κανόνες:

 1. Ο Πελάτης αντιμετωπίζεται με ευγένεια από τους δικηγόρους και το βοηθητικό προσωπικού της δικηγορικής εταιρείας.
 2. Οι δικηγόροι χειρίζονται με ικανότητα, επαγγελματισμό και προσοχή, τηρώντας τις καλές πρακτικές του νομικού επαγγέλματος τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν, δίχως να επηρεάζεται από τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων.
 3. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει δικηγόρο και να τερματίσει την σχέση πελάτη – δικηγόρου, με την προϋπόθεση της εξόφλησης των τιμολογίων παροχής νομικών υπηρεσιών που αφορούν τις ενέργειες και τα έξοδα που έχουν ήδη λάβει χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται άδεια του αρμοδίου δικαστηρίου. Η αλλαγή δικηγόρου γίνεται με γραπτή επιστολή προς την εταιρεία μας στην οποία ορίζεται η παράδοση τυχόν φυσικού φακέλου, ο οποίος ολοκληρώνεται μετά την εξόφληση τυχόν οφειλών, οι οποίες αποδεικνύονται από την τραπεζική κατάθεση, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
 4. Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, από όλα τα μέρη, παραμένουν σε ισχύ. Ως αντίγραφο δεν νοείται δικόγραφο που έχουμε συντάξει για λογαριασμό σας, καθώς αυτό παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και σας παρέχουμε αποκλειστική άδεια χρήσης, μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, είναι δικαίωμα και υποχρέωσή σας η ενεργή συμμετοχή σας στην εξέλιξη των υποθέσεών σας, ώστε να λαμβάνετε τις αποφάσεις βάσει όλων των διαθέσιμων δεδομένων.
 5. Ο Πελάτης χρεώνεται λογικές αμοιβές και έξοδα για τις υποθέσεις που αναθέτει στην εταιρεία μας, και λαμβάνει, κατόπιν γραπτής αίτησης, γραπτή αναφορά για τις υποθέσεις του. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με τις χρεώσεις, ο πελάτης δικαιούται να αιτηθεί τον επανυπολογισμό τους και κατόπιν να προσφύγει σε διαιτησία του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει το προνόμιο της σχέσης πελάτη – δικηγόρου ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.
 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τυχόν συμβιβασμό που θα προταθεί από εμάς, αποτελεί η δική σας έγκριση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η έγκριση του αρμοδίου δικαστηρίου.
 7. Απολαμβάνετε τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία τηρούνται εμπιστευτικά, στα πλαίσια που η ελληνική νομοθεσία ορίζει.
 8. Η εταιρεία μέσω των δικηγόρων της τηρεί τους νόμους της ελληνικής πολιτείας, τον κώδικα δικηγόρων και τον κώδικα δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.
 9. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε όλους, ανεξάρτητα από καταγωγή, χρώμα της επιδερμίδας, θρησκείας, σεξουαλικές προτιμήσεις, γένος, εθνική καταγωγή ή σωματική αναπηρία.

Τιμολογιακή πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας είναι η εξόφληση των τιμολογίων να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους. Σε περίπτωση ειδικής γραπτής συμφωνίας με συγκεκριμένο πελάτη ή ειδικής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση, ισχύει η συμφωνία αυτή.

Μέθοδοι επικοινωνίας

Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως 17:00 μέσω των διαύλων επικοινωνίας της εταιρείας. Αυτοί είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, τα email, το fax και οι φόρμες επικοινωνίες στις επίσημες ιστοσελίδες μας.

Κανόνες ευγενείας και επαγγελματισμός

Οι δικηγόροι μας οφείλουν να είναι ευγενείς στις επικοινωνίες με τους πελάτες και τους συνεργάτες αυτών, να συμπεριφέρονται επαγγελματικά και να τηρούν τον Κώδικα Δικηγόρων και τους στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας.

Εμπιστευτικότητα

Με την επιφύλαξη των άρθρων του Κώδικα Δικηγόρου και άλλων νόμων σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια του πελάτη ή τρίτων, κάθε επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου είναι εμπιστευτική και οι δικηγόροι μας απαγορεύεται από το νόμο να καταθέσουν για όσα έμαθα κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

Σύγκρουση συμφερόντων

Πριν την ανάληψη κάθε υποθέσεως γίνεται έρευνα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της νέας υποθέσεως και των υποθέσεων που συμβουλεύομε ή έχουμε συμβουλεύσει στο παρελθόν.

Τήρηση αρχείων

Η εταιρεία μας τηρεί αρχείο για τις υποθέσεις που χειρίζεται για διάστημα δέκα (10) ετών. Τα δικόγραφα και τα λοιπά κείμενα που έχει συντάξει η εταιρεία μας, όπως και τα φορολογικά αρχεία μπορεί να τηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρεία μας δύναται να αναλαμβάνει υποθέσεις pro bono εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Πειθαρχικό δίκαιο

Οι δικηγόροι της εταιρεία μας υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Επίλυση διαφορών

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων – Πολιτική απορρήτου

Η σελίδα αυτή σκοπό έχει να πληροφορηθείτε σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους που ακολουθούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η «Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία» είναι εγγεγραμμένη στα ειδικά βιβλία εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Εξυπηρετεί τους πελάτης της από την έδρα της επί της οδού Πανεπιστημίου 56, 10678, Αθήνα 8ος όροφος, γραφείο 8/11, στο Μέγαρο Ερμής. Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας στο [email protected].

Η Εταιρεία συνιστά τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχετε σε εμάς στα πλαίσια της σύμβασης εντολής για την παροχή νομικών υπηρεσιών, όπως και κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της εταιρείας www.krimlaw.gr.

Στα πλαίσια της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες της εταιρείας μας, σας γνωρίζουμε ότι είναι πιθανή η επεξεργασία των δεδομένων σας με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ειδικών αρχείων, γνωστών ως cookies. Παρότι προσπαθούμε να βασιζόμαστε κατά το δυνατόν σε εσωτερικές διαδικασίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας, συνεργαζόμαστε με τρίτους σε ορισμένες κατ’ εξαίρεση υπηρεσίες: hosting και web analytics.

Για του όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών, παρακαλούμε να πατήσετε εδώ

Hosting à Hetzner Datacenter {hetzner.de}

Web analytics à Google analytics {https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gr}

Η συμμόρφωση με τον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα πρακτικά σημαίνει για εσάς:

 • Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για τους καθορισμένους από το νόμο ή τη μεταξύ μας σύμβαση σκοπούς, για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ακολουθεί τον κανόνα της ελάχιστης συλλογής δεδομένων, καθώς περιοριζόμαστε αποκλειστικά στα απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εντολής που έχουμε λάβει ή την πλοήγηση σε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
 • Ελέγχουμε την ορθότητα των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την διόρθωση ή την διαγραφή των όσων δεδομένων από το νόμο ή τη μεταξύ μας συμβατική σχέση επιτρέπεται να διαγράψουμε.
 • Τα δεδομένα σας τηρούνται για χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει διαγράφονται με την πάροδο πέντε (5) ετών από την τελευταία μας συναλλαγή, με εξαίρεση δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις ή συμβάσεις που έχουμε στο αρχείο μας.
 • Διαφυλάττουμε την ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε στην εταιρεία μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποτελεσματικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε κατάλληλα όσους σας εξυπηρετούν.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι το δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), όπως η κείμενη νομοθεσία την ορίζει, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η αρμόδια αρχή για τυχόν καταγγελία είναι Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Κριμίζης Δικηγορική Εταιρεία

Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστημίου) 56, Ομόνοια (Αθήνα),
106 78 Αθήνα Αττικής